Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Publikace ke stažení

Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů...

Manuál, který byl vytvořen terapeuty adiktologické ambulance pro rodiče dětí, které se potýkají s problémem závislosti. Ať už navštěvují adiktologickou ambulanci, nebo přemýšlejí o tom, jak začít situaci řešit. Průvodce se snaží srozumitelně objasnit nejčastější problémy, se kterými se rodiče potýkají. Jednotlivá témata jsou doplněna o konkrétní příběhy klientů z naší vlastní ambulantní praxe. Kromě toho průvodce obsahuje užitečné kontakty a odkaz na další literaturu. 

Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů...

 

Komplexní program pro ohrožené děti a jejich rodiny na Benešovsku

Projekt Kopretina.

Metodický manuál komplexního inovativního programu

Jak zachytit a podpořit ohrožené dítě, aneb metodická příručka pro vyučující o identifikaci, včasné intervenci a prevenci vybraných jevů rizikového chování

 

Kuchařka receptů pro případy krize

Metodika je určená pro rodiče dospělých dětí v procesu léčby závislosti na návykových látkách v terapeutické komunitě. Zabývá se nejčastějšími otázkami, problémy a rizikovými situacemi, které mohou v průběhu léčby nastat a poskytuje rodičům návod, jak se v těchto situacích zachovat. Konkrétní témata byla vytipována na základě naší dlouhodobé skupinové práce s rodinami závislých klientů. Metodika je psána čtivou a srozumitelnou formou. Kromě popisu jednotlivých situací zde rodiče najdou také slovníček pojům a přehled další doporučené literatury. 

Kuchařka receptů pro případy krize

 

Gambler - a co s ním?

Publikace, kterou Magdaléna vydala v roce 2013 k tématu patologického hráčství. Kniha kombinuje autentické a aktuální výpovědi gamblera, z jeho skutečného příběhu vycházející prozaický příběh a odborná vyjádření a komentáře. Nabízí tak zevrubné nahlédnutí do problematiky patologického hráčství. Jejím smyslem je především ukázat cestu k léčbě lidem, kteří se s patologickým hráčstvím potýkají – gamblerům i jejich blízkým. Vydání publikace umožnil Mimořádný program Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v rámci dotačního řízení programu Prevence patologického hráčství.

Gambler - a co s ním?

Drogy a vaše děti

Brožura, která stručně odpovídá například na otázky, co může vést dítě k experimentu s drogou, jak poznáte, že dítě užilo drogu, co dělat, když dítě přijde domů pod vlivem návykové látky apod. Také zde najdete hlavní charakteristiky vybraných návykových látek a jejich účinků a kontakty na odborníky.

Drogy a vaše děti

Terapeutická komunita pro závislé - vznik a vývoj

"Ten, kdo měl někdy možnost setkat se blíže s terapeutickou komunitou, v níž se uživatelé drog se závislým chováním snaží změnit svůj dosavad- ní život, mi snad dá za pravdu, že terapeutická komunita je fascinující organismus, který se zcela vymyká běžně zavedeným představám o léčbě. Ať už se odborníci z oboru nazývanému v českých zemích adiktologie dělí na zastánce konceptu závislosti na drogách jako nemoci, nebo vycházejí z konceptu závislosti jako naučeného chování, patrně se v jednom bodě shodnou. A sice v tom, že při „léčbě“ uživatelů drog je nezbytná jejich aktivní účast. A to je zřejmě jeden z hlavních znaků, jímž se léčba závislého chování liší od léčby celé řady nemocí, v nichž je nemocný nebo klient odkázán do pasivní role pacienta." (z předmluvy J. Radimeckého)

TK 1 - 1. část

TK 1 - 2. část

Terapeutická komunita pro závislé - česká praxe

"Když jsme spolu s kolegy v r. 1998 zakládali terapeutickou komunitu, museli jsme vycházet z ústně předávané tradice zkušenějších odborníků v oboru a ze stručných materiálů o TK Němčice omezených v podstatě jen na základní pravidla. To přinášelo nutnost celý koncept TK od základu promýšlet a přibližovat realitě použitelné v našich podmínkách. Podobným procesem procházely všechny zakládající týmy komunit v Česku, což s sebou neslo mnohé pochybnosti a nejistoty, nutnost experimentovat a na základě zkušeností koncept neustále aktualizovat. Nicméně pravděpodobně díky kombinaci tradice skupinových psychoterapeutických výcviků a českých zkušeností v komunitní léčbě závislých u nás vznikly komunity, které jsou svou efektivitou přinejmenším srovnatelné s obdobnými zařízeními ve světě. V poslední době se praxe v jednotlivých komunitách standardizovala a vzájemně přibližovala výměnou zkušeností na poli sekce terapeutických komunit A.N.O. Komunity v Česku si tak jsou ve svých základech velmi podobné a nyní se jimi inspirují i komunity vycházející z jiných (např. křesťanských) ideových základů. " (z předmluvy J. Radimeckého)

TK 2 - 1. část

TK 2 - 2. část

TK 2 - 3. část